Privacybeleid

Privacy-verklaring
Orthopedie Lanckmans

Orthopedie Lanckmans B.V., gevestigd aan Pamelse Klei 25 1760 Roosdaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Orthopedie Lanckmans bevestigt expliciet dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming de Verordening 2016/679 van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens (AVG/GDPR).

Contactgegevens:

https://www.lanckmans.be

Pamelse Klei 25, 1760 Roosdaal

Gino Lanckmans, zaakvoerder
+32 (0)54 33 00 90

Lanckmans.gino@skynet.be

Er is geen DPO aangesteld, aangezien er aan geen van onderstaande criteria voldaan wordt:

  • “Het bedrijf doet op grote schaal verwerkingen waarbij personen geobserveerd worden (bv. bewakingscamera's in openbare ruimten of het online tracken van personen)”
  • “De organisatie verwerkt grootschalig bijzondere categorieën van gegevens of gegevens met betrekking tot strafrechtelijke feiten”
  • “Publieke autoriteiten of overheidsinstanties”

Persoonsgegevens die wij verwerken

Orthopedie Lanckmans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, omdat u leverancier bent, ….
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als ver-werkingsverantwoordelijke:

  • Klanten:

Naam

Voornaam

Geslacht

Taal

Geboortedatum

Adres

Land

Telefoonnummer

Rijksregisternummer

E-mailadres

Voorschrijvende geneesheer

Ziekenfonds/mutualiteit

Rekeningnummer

Diabeet of niet

Lymfeproblemen of niet

Gegevens van opmeting voeten

 

-        Leveranciers/Mutualiteiten:

 

Naam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Rekeningnummers

 

 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Proportionele verwerking
We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

- in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van ons contract
- om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen
- voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy.

Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan vragen wij steeds uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken.

Orthopedie Lanckmans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten te produceren en deze bij u af te leveren

- In het kader van onze overeenkomst waarbij u leverancier of derde bent

- Het afhandelen van uw betaling

- Orthopedie Lanckmans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Orthopedie Lanckmans neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat een menselijke tussenkomst vereist is.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Orthopedie Lanckmans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende

bewaartermijnen voor de persoonsgegevens waarvan hierboven sprake:

- 5 jaar voor gegevens in het kader van een klantenovereenkomst, na beëindiging van deze overeenkomst

- 10 jaar voor gegevens van de boekhouding, en dus ook rekeningnummers van klanten en de gegevens van onze leveranciers.

- 5 jaar na het einde van de overeenkomst bij andere gegevens 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Orthopedie Lanckmans verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Orthopedie Lanckmans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Uw Rechten

U heeft het te allen tijde de mogelijkheid uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in de AVG.

  • Recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  • Recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Orthopedie Lanckmans.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.
    Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via de contactgegevens bovenaan deze policy.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op uw verzoek.

Orthopedie Lanckmans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Orthopedie Lanckmans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

 

Wijzigingen privacy policy

Orthopedie Lanckmans kan dit privacybeleid te allen tijde wijzigen en plaatst steeds de bijgewerkte versie op de website inclusief datum en versienummer van de “laatste update”.

 

Versie: 1.1

Laatste update: 18/1/2021

 

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.