top of page

PRIVACYBELEID

Privacy-verklaring
Orthopedie Lanckmans

Privacy-verklaringOrthopedie Lanckmans B.V., gevestigd aan Pamelse Klei 25 1760 Roosdaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Orthopedie Lanckmans bevestigt expliciet dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming de Verordening 2016/679 van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens (AVG/GDPR).

Contactgegevens:

Pamelse Klei 25, 1760 Roosdaal

Gino Lanckmans, zaakvoerder
+32 (0)54 33 00 90

Er is geen DPO aangesteld, aangezien er aan geen van onderstaande criteria voldaan wordt:

 • “Het bedrijf doet op grote schaal verwerkingen waarbij personen geobserveerd worden (bv. bewakingscamera's in openbare ruimten of het online tracken van personen)”

 • “De organisatie verwerkt grootschalig bijzondere categorieën van gegevens of gegevens met betrekking tot strafrechtelijke feiten”

 • “Publieke autoriteiten of overheidsinstanties”

Persoonsgegevens die wij verwerken

Orthopedie Lanckmans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, omdat u leverancier bent, ….

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als verwerkingsverantwoordelijke:

 • Klanten:

Naam

Voornaam

Geslacht

Taal

Geboortedatum

Adres

Land

Telefoonnummer

Rijksregisternummer

E-mailadres

Voorschrijvende geneesheer

Ziekenfonds/mutualiteit

Rekeningnummer

Diabeet of niet

Lymfeproblemen of niet

Gegevens van opmeting

voeten

-

Leveranciers/Mutualiteiten:

Naam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Rekeningnummers

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Proportionele verwerking
We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

- in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van ons contract
- om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen
- voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy.

Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan vragen wij steeds uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken.

Orthopedie Lanckmans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten te produceren en deze bij u af te leveren

- In het kader van onze overeenkomst waarbij u leverancier of derde bent

- Het afhandelen van uw betaling

- Orthopedie Lanckmans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding.

Geautomatiseerde besluitvorming

Orthopedie Lanckmans neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat een menselijke tussenkomst vereist is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Orthopedie Lanckmans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende

bewaartermijnen voor de persoonsgegevens waarvan hierboven sprake:

- 15 jaar voor gegevens in het kader van een klantenovereenkomst, na beëindiging van deze overeenkomst

- 10 jaar voor gegevens van de boekhouding, en dus ook rekeningnummers van klanten en de gegevens van onze leveranciers.

- 5 jaar na het einde van de overeenkomst bij andere gegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

Orthopedie Lanckmans verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Orthopedie Lanckmans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw Rechten

U heeft het te allen tijde de mogelijkheid uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in de AVG.

 • Recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 • Recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken

 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Orthopedie Lanckmans.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via de contactgegevens bovenaan deze policy.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op uw verzoek.

Orthopedie Lanckmans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Orthopedie Lanckmans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Wijzigingen privacy policy

Orthopedie Lanckmans kan dit privacybeleid te allen tijde wijzigen en plaatst steeds de bijgewerkte versie op de website inclusief datum en versienummer van de “laatste update”.

Versie: 1.1

Laatste update: 18/1/2021

COOKIEBELEID

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

“Noodzakelijke cookies”

De volgende cookies zijn essentieel voor bezoekers om de website te kunnen browsen en de functies ervan te kunnen gebruiken. Geen van deze informatie kan worden gebruikt om bezoekers te identificeren, aangezien alle gegevens geanonimiseerd zijn.

Site sessie

Doelstelling: Het onthouden van verschillende bezoekersvoorkeuren op de website.

Duur: Voor de duur van de browsersessie.

Voorkeurstaal

Doel: De website in de voorkeurstaal van de bezoeker kunnen aanleveren (indien de website meerdere talen bevat).

Duurtijd: 1 jaar.

Valuta

Doel: De prijzen kunnen worden weergegeven in de valuta die overeenkomt met de voorkeuren van de bezoeker.

Duurtijd: 30 dagen.

Google Recaptcha

Doel: Om te kunnen valideren of de bezoeker menselijk is en om de hoeveelheid spam van contactformulieren te beperken.

Duurtijd: 1 jaar.

Doel: Om te kunnen valideren of de bezoeker menselijk is en om de hoeveelheid spam van contactformulieren te beperken.

“Cookies van derden”

De cookies van derden verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken, zoals welke pagina's ze hebben bezocht en op welke links ze hebben geklikt. Geen van deze informatie kan worden gebruikt om bezoekers te identificeren,

aangezien alle gegevens geanonimiseerd zijn.

ga 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 2 jaar.

Aanbieder: Google.

gid

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 24 uur.

Aanbieder: Google.

gat

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden.

Duurtijd: 10 minuten

Aanbieder: Google.

fbp

Doel: Wordt gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt.

Duurtijd: 180 dagen.

Aanbieder: Facebook.

hjid

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Duurtijd: 1 jaar.

Aanbieder: HotJar

utma

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond

Duurtijd: 2 jaar

Aanbieder: Google

utmz

Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt

Duurtijd: 6 maanden

Aanbieder: Google

Beheer van cookies:

Wanneer jij als bezoeker akkoord gaat met cookies op de cookie-meldingsbanner, loggen we de volgende informatie op onze servers:

Tijdstip: een registratie van wanneer precies de toestemming is gegeven.

Domeinnaam: de URL van de website waarop de toestemming is gegeven.

Cookiebannertekstde tekst op de cookiebanner op het moment van toestemming.

IP-adreshet IP-adres van de bezoeker op het moment van toestemming.

UUIDom een toestemming te matchen met een specifieke bezoeker, voegen we een 32-cijferige universeel unieke identifier (UUID) toe aan elke gegeven toestemming. Deze UUID is gerandomiseerd en volledig geanonimiseerd. 

Toestemming geven voor cookies

Als gebruiker kan jij kiezen of je enkel “noodzakelijke” of  ook “cookies van derden” wilt aanvaarden. Dit doe je door te klikken  op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner:

 • “Selectie accepteren”: als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je toestemming voor de “Noodzakelijke” cookies, die essentieel zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jou bezoek(en).

 • “Alles accepteren”: als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je toestemming voor de “Noodzakelijke” & “Cookies van derden” om tijdens je bezoek(en) aan de website te gebruiken.

Intrekken van de toestemming

 Op elk moment kan jij als gebruiker je toestemming tot gebruik van “Cookies van derden” aanpassen. Onderaan de website kan  je altijd, na een eerdere goedkeuring van “Cookies van derden”, via de knop 'Cookies' klikken om je toestemming te wijzigen. Na het aanklikken van deze “Cookies” knop onderaan de webpagina zal je een nieuwe knop zien verschijnen, namelijk,“Cookietoestemming intrekken”.

Na het aanklikken van de knop “Cookietoestemming intrekken” trek je als gebruiker de toestemming in die je eerder hebt gegeven voor het laden van cookies op deze website in. De volgende keer dat je de website bezoekt, wordt de cookie-informatiebanner opnieuw weergegeven en kan jij je cookie-voorkeuren opnieuw selecteren.

Hoe worden “Cookies van derden” geblokkeerd?

De enige betrouwbare manier om er effectief voor te zorgen dat er geen cookies van derden worden geplaatst, is het blokkeren van het laden van externe scripts op de website. Technisch gezien betekent dit dat we een website scannen op eventuele scripts met een "src"-attribuut dat naar een extern domein verwijst en dat we die scripts blokkeren totdat de bezoeker toestemming heeft gegeven voor het laden van cookies van derden. Op die manier kunnen bezoekers er zeker van zijn dat er geen inhoud van derden wordt geladen voordat er toestemming is gegeven.

bottom of page